Statut

STATUT

Regionalnego Towarzystwa Naukowego w Przeworsku

 ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1

Regionalne Towarzystwo Naukowe w Przeworsku, zwane w dalszym ciągu Statutu Towarzystwem, działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U z 2001 r., nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.

§ 2

Towarzystwo posiada osobowość prawną.

§ 3

Terenem działania Towarzystwa jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą władz Towarzystwa jest miasto Przeworsk.

§ 4

 1. Towarzystwo współpracuje z Polską Akademią Nauk, Polską Akademią Umiejętności, placówkami naukowymi, archiwami, muzeami, instytucjami publicznymi, towarzystwami i stowarzyszeniami naukowymi i kulturalno-oświatowymi oraz innymi jednostkami działającymi na terenie kraju.
 2. Towarzystwo może współpracować oraz być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji i stowarzyszeń o tym samym lub podobnym profilu działania.

§ 5

Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej członków; do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników.

§ 6

Towarzystwo używa pieczęci z napisem „Regionalne Towarzystwo Naukowe w Przeworsku”.

§ 7

Towarzystwo używa znaku graficznego – logotypu. Wzór logotypu i pieczęci organizacyjnych ustala Zarząd Towarzystwa.

§ 8

Towarzystwo może tworzyć komisje i sekcje zgodnie z zainteresowaniami swoich członków.

R O Z D Z I A Ł II

Cele i środki działania

§ 9

Celem Towarzystwa jest w szczególności:

1) krzewienie nauki i pielęgnowanie dziedzictwa kulturowego regionu;

2) inspirowanie, wspieranie i prowadzenie działalności naukowo-badawczej zwłaszcza w zakresie potrzeb miasta Przeworska i regionu przeworskiego oraz Polski południowo-wschodniej;

3) popieranie i prowadzenie działalności wydawniczej ze szczególnym uwzględnieniem życia społeczno-gospodarczego, archeologii, etnografii, historii regionu, oświaty, kultury i ochrony zabytków;

4) gromadzenie wszelkich materiałów naukowych i kulturalnych dotyczących regionu przeworskiego;

5) inspirowanie i wspieranie ruchu społeczno-kulturalnego w regionie przeworskim;

6) reprezentowanie regionalnego środowiska naukowo-badawczego przed władzami administracyjnymi i samorządowymi oraz instytucjami w województwie i kraju, a także współpraca z nimi.

§ 10

Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:

1) organizowanie posiedzeń i sesji naukowych, sympozjów, spotkań dyskusyjnych i odczytów, organizowanie objazdów studyjnych, wystaw, warsztatów i pokazów z dziedziny nauki i sztuki;

2) wydawanie prac naukowych, roczników i czasopism naukowych, popularnonaukowych, materiałów szkoleniowych i innych opracowań z zakresu działalności statutowej;

3) pobudzanie i otaczanie opieką inicjatyw i twórczości naukowej zarówno indywidualnej, jak i zbiorowej;

4) współpracę z mediami lokalnymi i ogólnopolskimi, placówkami i instytucjami kulturalno-oświatowymi;

5) organizowanie konkursów na prace naukowe i popularyzatorskie poświęcone regionowi przeworskiemu;

6) gromadzenie bibliografii regionalnej w postaci bazy danych dostępnej on-line;

7) formułowanie opinii o bieżących wydarzeniach i zjawiskach w życiu regionu oraz ich publiczne prezentowanie;

8) współdziałanie z władzami państwowymi, organami samorządu terytorialnego i organizacjami społecznymi w zakresie wytyczania kierunków działalności naukowej i ochrony dziedzictwa kulturowego.

R O Z D Z I A Ł III

Członkowie ich prawa i obowiązki

§ 11

 1. Członkami Towarzystwa mogą być osoby fizyczne i prawne.
 2. Członkowie Towarzystwa dzielą się na:

1)  członków zwyczajnych,

2)  członków honorowych,

3)  członków wspierających.

§ 12

 1. Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być każdy pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, korzystający z pełni praw obywatelskich, który złożył pisemną deklarację przystąpienia do Towarzystwa.
 2. Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być również obywatel innego państwa, zamieszkały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą, spełniający wymagania określone w ust. 1.
 3. Członków zwyczajnych przyjmuje na ich wniosek Zarząd Towarzystwa.

§ 13

 1. Członkiem honorowym Towarzystwa może być osoba fizyczna, która ma wybitne zasługi dla rozwoju nauki i popularyzacji wiedzy o regionie, bądź przyczyniła się w istotny sposób do realizacji celów Towarzystwa.
 2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu Towarzystwa zwykłą większością głosów.
 3. Członek honorowy ma wszystkie prawa członka zwyczajnego.
 4. Członek honorowy jest zwolniony z opłaty składek członkowskich.

§ 14

 1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna, która wspiera cele Towarzystwa i zadeklaruje na ich realizację określoną pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
 2. Członek wspierający obowiązany jest do opłacania składek członkowskich.
 3. Członków wspierających przyjmuje na ich wniosek Zarząd Towarzystwa.

§ 15

Członek zwyczajny Towarzystwa ma prawo:

1)  uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu członków Towarzystwa;

2)  wybierać i być wybieranym do wszystkich władz Towarzystwa;

3) oceniać działalność Towarzystwa i jego władz oraz zgłaszać swoje wnioski i postulaty, zaskarżać uchwały lub orzeczenia władz Towarzystwa w sprawach członkowskich;

4)  korzystać z materiałów naukowych i urządzeń Towarzystwa;

5)  zgłaszać Zarządowi kandydatów na członków honorowych;

6) uczestniczyć w wykładach, odczytach i innych wydarzeniach organizowanych przez Towarzystwo;

7) publikować na łamach wydawnictw Towarzystwa własne prace naukowe i popularyzatorskie po pozytywnym zaopiniowaniu przez powołany do tego organ Towarzystwa;

8) odwoływać się do decyzji Zarządu do Walnego Zgromadzenia Towarzystwa.

§ 16

Członek zwyczajny Towarzystwa obowiązany jest:

1) popierać cele Towarzystwa i brać czynny udział w ich realizacji;

2) wykonywać przyjęte dobrowolnie lub nałożone przez Zarząd zadania;

3) przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa;

4) propagować i rozpowszechniać wydawnictwa Towarzystwa;

5) przekazywać Towarzystwu po jednym egzemplarzu swoich prac;

6) stać na straży dobrego imienia Towarzystwa;

7) opłacać regularnie składki członkowskie.

§ 17

Członek wspierający ma prawo:

1) uczestniczyć w działalności Towarzystwa i korzystać z praw członkowskich określonych w § 15 z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego;

2) uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu z głosem doradczym.

§ 18

Członek wspierający obowiązany jest:

1) popierać działalność statutową Towarzystwa;

2) opłacać regularnie składki członkowskie.

§ 19

Członkostwo w Towarzystwie ustaje w razie:

1) dobrowolnej rezygnacji z członkostwa zgłoszonej na piśmie Zarządowi Towarzystwa;

2) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego, będącego osobą prawną;

3) rozwiązania się Towarzystwa;

4) pozbawienia godności członka honorowego, w wyniku uchwały władzy, która tą godność nadała;

5) wykluczenia.

§ 20

Wykluczenia członka Towarzystwa dokonuje Zarząd na wniosek złożony przez co najmniej trzech członków Towarzystwa i może ono nastąpić w przypadku:

1) nieusprawiedliwionego zalegania z opłacaniem składek członkowskich przez okres ponad jednego roku;

2) niewypełnienia przyjętych dobrowolnie lub nałożonych przez Zarząd zadań, naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania uchwał i regulaminów oraz działania na szkodę Towarzystwa;

3) skazania na utratę praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego.

§ 21

 1. Członek wykluczony z Towarzystwa ma prawo odwołać się do uchwały Zarządu do najbliższego Walnego Zgromadzenia w terminie 14 dni.
 2. Walne Zgromadzenie rozstrzyga odwołanie w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.

§ 22

Ponowne przyjęcie do Towarzystwa osoby, która została wykluczona z Towarzystwa, może nastąpić po upływie 2 lat od daty prawomocnego orzeczenia o wykluczeniu.

 R O Z D Z I A Ł IV

Władze Towarzystwa i jego struktura organizacyjna

§ 23

Władzami Towarzystwa są:

1) Walne Zgromadzenie Członków,

2) Zarząd,

3) Komisja Rewizyjna.

§ 24

 1. Kadencja władz Towarzystwa trwa 4 lata.
 2. Wyboru władz Towarzystwa dokonuje Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów.
 3. Wybór władz następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów.

§ 25

Uchwały władz Towarzystwa są podejmowane:

1) jeżeli szczególne postanowienia statutu nie stanowią inaczej, uchwały wszystkich władz Towarzystwa podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków;

2) zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne;

3) w przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Towarzystwa w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz uzupełniany jest spośród nie wybranych kandydatów, wg kolejności uzyskanych głosów;

4) liczba dokooptowanych w ten sposób członków władz nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

Walne Zgromadzenie Członków

§ 26

 1. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Towarzystwa.
 2. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 3. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

1) uchwalanie statutu i jego zmian;

2) ustalenie głównych kierunków działania Towarzystwa na okres kadencji;

3) uchwalanie regulaminów nie zastrzeżonych do właściwości innych władz Stowarzyszenia;

4) wybór Zarządu Towarzystwa i Komisji Rewizyjnej;

5) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Towarzystwa i Komisji Rewizyjnej;

6) udzielenie absolutorium Zarządowi Towarzystwa na wniosek Komisji Rewizyjnej;

7) rozpatrywanie wniosków wniesionych przez władze Towarzystwa i członków;

8) rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu w sprawie wykluczenia z Towarzystwa;

9) nadawanie godności członka honorowego;

10) ustalanie wysokości składek członkowskich;

11) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Towarzystwa i przeznaczenie jego majątku;

12) podejmowanie uchwał w innych sprawach wymagających decyzji Walnego Zgromadzenia;

13) wykonywanie innych czynności i zadań nie określonych statutem do właściwości innych władz Stowarzyszenia

§ 27

 1. W Walnym Zgromadzeniu udział biorą:

1) z głosem stanowiącym: członkowie zwyczajni oraz członkowie honorowi;

2)      z głosem doradczym: członkowie wspierający i zaproszeni goście.

 1. Walne zgromadzenie sprawozdawcze odbywa się co dwa lata, a sprawozdawczo–wyborcze co 4 lata.
 2. Walne Zgromadzenie obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
 3. Obradami Walnego Zgromadzenia kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca przewodniczącego, sekretarz.
 4. Członek ustępujących władz nie może wejść w skład Prezydium Walnego Zgromadzenia i powołanych na nim komisji.
 5. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd Towarzystwa zawiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.

§ 28

 1. Zarząd Towarzystwa zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie:

1) z własnej inicjatywy;

2) na wniosek Komisji Rewizyjnej;

3) na żądanie co najmniej 1/3 liczby członków Towarzystwa.

 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest najpóźniej w terminie 60 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania Zarządowi Towarzystwa.
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 29

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają przy obecności:

w pierwszym terminie: co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania;

w drugim terminie, wyznaczonym w tym samym dniu, 30 minut później niż pierwszy termin: bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.

Zarząd Towarzystwa

§ 30

 1. Zarząd jest najwyższą władzą Towarzystwa w okresie między Walnymi Zgromadzeniami.
 2. Zarząd kieruje całokształtem działalności Towarzystwa zgodnie z postanowieniami statutu i uchwałami Walnego Zgromadzenia.
 3. Za swoją pracę i działania Zarząd odpowiada przed Walnym Zgromadzeniem.

§ 31

Do kompetencji Zarządu Towarzystwa należy:

1) kierowanie działalnością oraz zarządzanie funduszami i majątkiem Towarzystwa;

2) uchwalanie rocznych i wieloletnich planów działalności Towarzystwa oraz zatwierdzanie sprawozdań z ich wykonania;

3) rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych preliminarzy budżetowych i sprawozdań finansowych Towarzystwa;

4) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia oraz składanie sprawozdań ze swojej działalności;

5) podejmowanie uchwał i wydawanie zarządzeń wewnętrznych, instrukcji służbowych, regulaminów oraz innych przepisów regulujących działalność Towarzystwa zgodnie z regulaminem pracy Zarządu;

6) tworzenie komisji naukowych i sekcji problemowych oraz uchwalanie ich regulaminów;

7) powoływanie rad naukowych, kolegiów redakcyjnych i redaktorów naukowych wydawnictw;

8) angażowanie i zwalnianie pracowników oraz nadzorowanie ich pracy;

9) dokumentowanie prac naukowych i popularnonaukowych, prowadzenie tek wydawniczych i kroniki działalności Towarzystwa;

10) reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz;

11) zwoływanie Walnego Zgromadzenia i przedstawianie mu wymaganych statutem informacji i dokumentów;

12) przygotowanie porządku obrad Walnego Zgromadzenia;

13) podejmowanie decyzji w sprawach członkowskich:

–     w sprawach przyjęć członków zwyczajnych,

–     w sprawach wykluczeń,

–     w sprawie wniosków o nadanie godności członka honorowego i przedstawianie ich Walnemu Zgromadzeniu;

14) podejmowanie decyzji zmierzających do osiągnięcia celów statutowych, a nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Towarzystwa.

§ 32

 1. W posiedzeniach Zarządu Towarzystwa mogą brać udział z głosem doradczym, członkowie Komisji Rewizyjnej i zaproszeni goście.
 2. Posiedzenia Zarządu Towarzystwa zwołuje prezes lub wiceprezes w miarę potrzeby, nie rzadziej niż co trzy miesiące.
 3. Uchwały Zarządu Towarzystwa są podejmowane zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy liczby członków. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
 4. W razie długotrwałej niemożności pełnienia obowiązków przez Prezesa, funkcję tę obejmuje na ten okres wiceprezes.

§ 33

 1. Zarząd Towarzystwa składa się z 5 członków, wybranych przez Walne Zgromadzenie.
 2. Zarząd Towarzystwa wybiera spośród siebie: prezesa, wiceprezesa, sekretarza i skarbnika.

Komisja Rewizyjna

§ 34

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie.
 2. Komisja Rewizyjna Towarzystwa wybiera ze swojego grona przewodniczącego i sekretarza.
 3. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub uprawniony przez niego członek Komisji uczestniczy w posiedzeniach Zarządu Towarzystwa z głosem doradczym.
 4. Członkowie Komisji Rewizyjnej Towarzystwa nie mogą pełnić równocześnie innych funkcji we władzach Towarzystwa.

§ 35

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Towarzystwa należy:

1) kontrolowanie wykonania uchwał Walnego Zgromadzenia oraz przyjmowanie skarg i wniosków;

2) przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Towarzystwa;

3) występowanie do Zarządu z wnioskami dotyczącymi działalności Towarzystwa;

4) składanie sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zgromadzeniu oraz zgłaszanie wniosków o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.

§ 36

Komisja Rewizyjna działa na podstawie własnego regulaminu.

 § 37

Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeby, co najmniej raz do roku.

 R O Z D Z I A Ł V

Majątek i fundusze Towarzystwa

§ 38

 1. Majątek Towarzystwa stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
 2. Źródłami powstania majątku Towarzystwa są:

1) opłaty wpisowe i składki członkowskie,

2) dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Towarzystwa,

3) dotacje,

4) darowizny, zapisy i spadki,

5) wpływy z działalności statutowej,

6) dochody z ofiarności publicznej.

 1. Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia, mogą być przechowywane wyłącznie na rachunku bankowym Stowarzyszenia. Wpłaty gotówkowe winny być, przy uwzględnieniu bieżących potrzeb, jak najszybciej przekazane na to konto.
 2. Składki członkowskie powinny być wpłacone do końca I kwartału każdego roku.
 3. Nowo przyjęci członkowie Towarzystwa wpłacają opłatę wpisową oraz składki członkowskie w ciągu 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia o przyjęciu na członka.
 4. Towarzystwo prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 39

 1. Towarzystwo jest organizacją non profit i nie prowadzi działalności gospodarczej.
 2. Fundusze Towarzystwa mogą być użyte wyłącznie na cele określone w statucie.
 3. Towarzystwo gospodaruje majątkiem i prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 40

 1. Do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu Towarzystwa oraz dysponowania jego majątkiem konieczne są podpisy dwóch członków zarządu: prezesa, wiceprezesa lub skarbnika, działających łącznie.
 2. Rokiem obrachunkowym i sprawozdawczym jest rok kalendarzowy.

 R O Z D Z I A Ł VI

Zmiany statutu i rozwiązanie Towarzystwa

§ 41

 1. Statut Towarzystwa oraz jego zmiany uchwala Walne Zgromadzenie kwalifikowaną większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania i przekazuje do sądu rejestrowego.
 2. Uchwalenie statutu lub jego zmian mogą być przedmiotem Walnego Zgromadzenia Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Walnego Zebrania, a do zawiadomienia określonego w § 30 ust. 11 zostały załączone projekty 1stosownych uchwał.

§ 42

 1. Rozwiązanie Towarzystwa uchwala Walne Zgromadzenie kwalifikowaną większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 2. Wniosek w sprawie rozwiązania Towarzystwa nie może być zgłoszony w trybie wniosku nagłego.
 3. W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa Walne Zgromadzenie powołuje 3 osobową Komisję Likwidacyjną i ustala tryb przeprowadzenia likwidacji oraz decyduje o przekazaniu majątku.
 4. Uchwała o przekazaniu majątku podlega zatwierdzeniu przez sąd rejestrowy.

 R O Z D Z I A Ł VII

Postanowienia końcowe

§ 43

Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosownego postanowienia sądu rejestrowego.